De Nieuwe Veste


Gijs-ABBO-De-Nieuwe-Veste-_GPF8404-hiresCreatief en wereldwijs!

De Nieuwe Veste beperkt zich niet alleen tot de schoolvakken. Een stukje opvoeding hoort ons inziens ook tot de taken. Kinderen moeten leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid leren nemen. De kinderen moeten iets weten over de wereld om hen heen en de wereld waar ze deel van uit maken. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar ze zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Daarom formuleren we de volgende uitgangspunten:

Pedagogische uitgangspunten
We vinden dat we kinderen de kans moeten geven zich te ontwikkelen door zelfontdekkend om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen. We zijn de mening toegedaan dat kinderen ook leren van fouten en conflicten. Zij moeten zelf verantwoordelijkheid leren dragen. We streven er naar het eigene van ieder kind te respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen te beschermen.
We leren en hanteren regels, normen en waarden die ook in de maatschappij van belang zijn.
Om op school de juiste sfeer te behouden dienen de kinderen zich te houden aan de schoolregels. Deze regels staan aan het begin van het schooljaar in het Info-bulletin en zijn te vinden in de schoolkalender.
We willen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken. Zij moeten leren anderen respectvol tegemoet te treden. We leren kinderen creatief  om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen en met de dingen om hen heen. Vanaf groep 1 wordt op onze school daarom onder andere gewerkt volgens de Kanjermethode. Een zeer goede en leuke methode voor de versterking van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gijs-ABBO-De Nieuwe Veste-_GPF7980-hiresOnderwijskundige uitgangspunten
In ons onderwijs hebben wij oog voor ieders persoonlijke begaafdheid. Ontplooiing hiervan zal een verschillend eindniveau betekenen. De kinderen leren dat iedere persoon zijn eigen kwaliteiten heeft. Zij werken zelfstandig of samen aan taken. Tijdens het samenwerken werken we volgens de principes van structureel coöperatief leren. In onze maatschappij betekenen cognitieve vaardigheden veel. Wij vinden dat deze vaardigheden veel aandacht verdienen. Daarnaast besteden we ook tijd aan ontspanning en creatieve vaardigheden zodat het kind volwaardig kan opgroeien.

In 2013 en 2014 is onze school op een aantal punten aan een renovatie onderworpen. Het oude noodgebouw is van het terrein verwijderd waardoor er meer ruimte is gekomen om te spelen voor de leerlingen van de bovenbouw. De groenstroken en perken rondom de school zijn samen met het speelbos van de kleuters gesnoeid en aangevuld met mooie nieuwe struiken. Daarnaast zijn de daken gerenoveerd en de kozijnen op het dak vernieuwd en aangepast met ventilatievoorzieningen. Alle toiletruimtes zijn gerenoveerd en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van verlichting, ventilatie en hygiëne. Daarnaast heeft onze school een kleurmetamorfose ondergaan. In 2015 zullen de pleinen worden onderhouden en wordt de verlichting van de school vernieuwd zodat het gehele gebouw aan de nieuwste eisen voldoet. De komende jaren zullen we blijven investeren in een frisse en prettige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers!

Onze speerpunten:

 • Samenwerkend leren
 • Uitdagen speelomgeving
 • Crea-middagen
 • Groot en klein leren samen
 • Kunst en cultuurprojecten
 • Engels in alle groepen: Angliaschool
 • Gecertificeerde Kanjerschool
 • Eigen schoolorkest
 • Regelmatig oefening in verkeersveilig gedrag:
 • Een oudercommissie die bijzonder actief is
 • Compleet brede school

 

Downloads:

Schoolgids De Nieuwe Veste 2018-2019

 

Algemene gegevens:

Stadshillen 36

4651 CX Steenbergen

T: 0167 564504

E: info@bsdenieuweveste.nl

W: www.bsdenieuweveste.nl