Vacaturebeschrijving voor vacature bestuursleden.


Tot de stichting ABBO behoren zes basisscholen in de regio Bergen op Zoom. Tezamen hebben deze scholen circa 1350 leerlingen en ongeveer 120 werknemers.

Het bestuur van de stichting ABBO beoogt een afspiegeling te zijn van de achterban. Het bestuur hecht belang aan algemeen bijzonder onderwijs.

Het bestuur bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter. Het bestuur als geheel draagt het bevoegd gezag en is gezamenlijk bevoegd tot het nemen van besluiten. Bestuursleden handelen in overeenstemming met dit uitgangspunt.

Het bestuur heeft tot taak de stichting ABBO te besturen, controleren, inspireren en beleid te formuleren. Dit gebeurt op hoofdlijnen die de normen, waarden en visie van het bestuur reflecteren. Bij de uitoefening van zijn taak legt het bestuur meer nadruk op visie-ontwikkeling, dan op bemoeienis met de interne organisatie.  De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op schoolniveau ligt bij de schooldirecteuren. Stichting ABBO heeft een bovenschools algemeen directeur die het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van stichting ABBO.

Het stichtingsbestuur van Stichting ABBO is op zoek naar  bestuursleden m/v

Profiel Bestuurslid

Een (potentieel) bestuurslid:

 • toont verbondenheid in ruime zin met één van de scholen van de stichting ABBO en/of onderschrijft het belang van algemeen bijzonder onderwijs;
 • heeft kennis en ervaring die waardevol is voor de stichting en nog niet (voldoende) in het bestuur aanwezig is;
 • heeft (enige) bestuurservaring;
 • is gemiddeld twee vergaderavonden per maand (en voorbereidingstijd) beschikbaar;
 • neemt de benodigde vertrouwelijkheid ten aanzien van bestuursaangelegenheden in acht;
 • heeft oog voor het grotere geheel;
 • is bereid intern en extern het bestuur te vertegenwoordigen;
 • kan tactisch en diplomatiek handelen;
 • neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen die door het bestuur zijn genomen;
 • kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

 Gedragscode bestuursleden

Bij de uitoefening van hun bestuurstaken nemen de bestuursleden de volgende uitgangspunten in acht:

Een bestuurslid vertegenwoordigt de “achterban” als geheel. Een bestuurslid is niet gehouden persoonlijk verantwoording af te leggen.

 1. Een bestuurslid is geen lid of medewerker van een organisatie waarvan de doelstelling of belangen conflicteren met die van de stichting. In verband daarmee stelt een bestuurslid het bestuur op de hoogte van andere (bestuurs)functies.
 2. Een bestuurslid heeft geen zakelijk belang in de stichting ABBO tenzij op basis van openbare (aanbestedings)procedures.
 3. Indien sprake is van (mogelijk) conflicterende belangen, onthoudt het bestuurslid zich van inbreng en stemming.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt indien een bestuurslid in dienst treedt van de stichting ABBO.
 5. Een bestuurslid houdt zich aan gebruikelijke ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden.
 6. Een bestuurslid is zich steeds bewust van het onderscheid tussen de rol van het bestuur, die van de directeuren en de algemeen directeur.
 7. Een bestuurslid legt afgezien van het officiële bestuursbeleid geen individuele (aanvullende of afwijkende) verwachtingen op aan de directeuren of anderen.
 8. Een bestuurslid onthoudt zich van uitspraken naar derden over (zijn beoordeling van) de directeuren of anderen in de organisatie.
 9. Een bestuurslid respecteert de vertrouwelijkheid van informatie die hij in zijn hoedanigheid van bestuurslid verkrijgt.
 10. Bij interne of externe vertegenwoordiging van het bestuur (naar personeel, overheid, pers. enzovoorts) strekt het mandaat van de individuele bestuurder zich niet verder uit dan tot het vastgestelde bestuursbeleid en de hem gegeven handelingsruimte.

Eventuele vergoedingen aan bestuurders worden vermeld in de jaarrekening.

 

Competenties bestuursleden

Maatschappelijke inbreng – van buiten naar binnen

Een lid van het bestuur is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Hij/zij brengt deze informatie op een relevante en inspirerende wijze over op het beleid van de organisatie.

 Ambassadeurschap – van binnen naar buiten

Een lid van het bestuur ontwikkelt makkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over handelen, beleid en belang van de organisatie.

 

Richting geven en strategisch denken

Een lid van het bestuur kan in hoofdlijnen denken, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, kan met vernieuwende ideeën komen en weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen.

 

Inspireren en stimuleren

Een lid van het bestuur handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt uit eigener beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.

 

Brede professionaliteit en beschikbaarheid

Een lid van het bestuur draagt bij aan het gemeenschappelijk belang en is bereid binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt gevraagd.

 

Veranderingsbereidheid en leerbaarheid

Een lid van het bestuur staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, en /of veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving, en kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.

 

Aanspreken en aangesproken worden

Een lid van het bestuur kan medeleden aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen of spreken in strijd hiermee en kan feedback die van anderen wordt ontvangen accepteren.

 

 

Specifiek profiel voor de thans gezochte leden

 

Gelet op de huidige samenstelling van het stichtingsbestuur is de Stichting met name op zoek naar  nieuwe leden met kennis en ervaring op de volgende  aandachtsgebieden:

 • Financieel-economisch;
 • Juridisch;
 • Personeel/organisatie (HRM);
 • Huisvesting/gebouwenbeheer;
 • Kwaliteitszorg;
 • PR en marketing.

 

Informatie

 

Mocht u behoefte hebben aan verduidelijking of aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, de heer Leo Soffers, op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur, telefoonnummer 06-30577151

 

Informatie over Stichting ABBO kunt u vinden op de website www.abboscholen.nl.

 

Sollicitaties

 

Uw sollicitatiebrief vergezeld van een CV kan tot 11 oktober 2015 per email verzonden worden naar leo.soffers@abboscholen.nl.

 

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in november 2015.

 

Nieuwsbrieven

De Rode Schouw biedt ook volgend schooljaar hoogbegaafdenonderwijs aan, ook wel…

Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) is een schoolbestuur van…

Wil jij als invaller aan de slag? Geef je dan…

Bekijk alle nieuwsbrieven

Nieuws uit Groep 2/3

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4/5

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Woodpecker-klas

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Roadrunner-klas

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Leonardo-klas

Bekijk alle nieuwtjes

Algemeen nieuws

Stichting ABBO is voor basisschool De Krabbenkooi op zoek naar…

Stichting ABBO is op zoek naar een directeur voor brede…

Stichting ABBO is op zoek naar een directeur voor brede…

Aan het eind van vorig schooljaar heeft bakker Groffen op…

De Rode Schouw biedt ook volgend schooljaar hoogbegaafdenonderwijs aan, ook wel…

Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) is een schoolbestuur van…

Het bestuur van Stichting ABBO informeert u graag over het…

Wil jij als invaller aan de slag? Geef je dan…

Graag wil ik u namens het bestuur van ABBO informeren…

Woensdag 30 maart mocht groep 5 voor het eerst in…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Stichting ABBO is voor basisschool De Krabbenkooi op zoek naar…

Stichting ABBO is op zoek naar een directeur voor brede…

Stichting ABBO is op zoek naar een directeur voor brede…

Aan het eind van vorig schooljaar heeft bakker Groffen op…

De Rode Schouw biedt ook volgend schooljaar hoogbegaafdenonderwijs aan, ook wel…

Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) is een schoolbestuur van…

Het bestuur van Stichting ABBO informeert u graag over het…

Wil jij als invaller aan de slag? Geef je dan…

Graag wil ik u namens het bestuur van ABBO informeren…

Woensdag 30 maart mocht groep 5 voor het eerst in…

Wat een top optreden hebben de leerlingen van groep 6…

Vorig schooljaar zijn er 5 scholen (De krabbenkooi, School Oost,…

Wilt u als invalleerkracht voor Stichting ABBO werken? Geef u…

Wij wensen iedereen fijne feestdagen een gelukkig nieuwjaar toe!

Bekijk alle nieuws

Facebook

Twitter