Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van alle zes ABBO-scholen. De GMR richt zich op schooloverstijgende zaken en adviseert de directie en het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd. Op allerlei belangrijke onderdelen heeft de GMR bovendien instemmingsrecht.

Naast de GMR heeft iedere school ook nog een eigen medezeggenschapsraad (MR). In de MR-en worden de zaken besproken die betrekking hebben op de individuele scholen.