Missie & visie

Home » Stichting ABBO » Missie & visie

Missie / visie en kernwaarden stichting ABBO

De scholen van stichting ABBO zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zeven ABBO scholen. Basisschool de Zeeridder, Basisschool de Krabbenkooi, Algemene School Oost, De Montessorischool en Basisschool de Aanloop in Bergen op Zoom, Basisschool de Rode Schouw in Halsteren en Basisschool Kiezelrijk in Steenbergen.

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.

De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle ABBO- scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang.

De visie omvat de vijf kernwaarden van ABBO:

1. Open open staan voor anderen, eerlijk durven zijn, ontvankelijk.
2. Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs) zelfrespect, vrijheid om keuzes te maken, onafhankelijk.
3. Samenwerkend leren niemand uitsluiten, gemeenschapszin, respectvol
4. Verantwoordelijk bijdrage leveren vanuit talent, zorgdragend, eigenaarschap
5. Innovatief buiten bestaande paden denken en handelen, creatief, ondernemend

Typering individuele scholen

Vanuit de overkoepelende ABBO visie, die als een paraplu moet worden gezien, heeft iedere school vanuit zijn eigen onderwijsconcept een visie en missie opgesteld.

Op schoolniveau heeft tevens een vertaling plaats gevonden van de ABBO kernwaarden naar eigen schoolkernwaarden zodat er aansluiting is met de unieke onderwijsconcepten van iedere ABBO-school.

‘Een fijne schooltijd maak je samen’

Het sterke pedagogisch klimaat op De Krabbenkooi staat hoog in het vaandel en is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Respect, samen en betrokkenheid zijn de waarden van De Krabbenkooi. Leerlingen, ouders en teamleden hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten. 

Elk kind is uniek en krijgt de aandacht die nodig is om zo optimaal mogelijk te groeien en ontwikkelen. Door het werken vanuit de positieve psychologie met Leer- & Veerkracht leren de leerlingen hun eigen kwaliteiten te ontplooien. Het is essentieel om ouders hier in mee te nemen waardoor zij de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en ondersteunen.

In groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met het Expliciete Directe Instructie (EDI) wat zorgt voor een hoge betrokkenheid bij de leerlingen. Met behulp van de betrokkenheid van de ouders kunnen we samen tot een optimale ontwikkeling komen.

De Krabbenkooi is sinds 2014 een gecertificeerde KiVa school. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’.  KiVa is een schoolbrede aanpak, er zijn interventies op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau. Het programma is effectief gebleken om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

Op De Krabbenkooi is er naast het reguliere onderwijsprogramma veel aandacht voor cultuuronderwijs en creatieve ontwikkeling. Er is een samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) waar onder andere het Leerorkest uit voort komt. Er worden activiteiten gedaan vanuit het aanbod van Stichting Kunst en Cultuur Educatie (KCE) en er wordt gebruik gemaakt van de vele (historische) locaties in de binnenstad zoals o.a. het Markiezenhof en stadspark ‘kijk in de pot’.

De Krabbenkooi is de Bergse binnenstadsschool die leerlingen d.m.v. talentontwikkeling en spelend leren optimaal wil laten ontwikkelen. Het toepassen van 21 eeuwse vaardigheden, waarbij samenwerken als belangrijkste vaardigheid wordt benoemd zal een uitnodigende bijdrage leveren aan de voorbereidingen op de toekomst van onze leerlingen. Samen met ouders zorgt het team voor een veilig en positief stimulerend schoolklimaat.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Krabbenkooi.

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Respect
 • Samen
 • Aandacht en betrokkenheid

De Rode Schouw; passend voor ieder kind!

De Rode Schouw is een school voor talentontwikkeling, waar wordt afgestemd op de kwaliteiten, talenten en de hulpvraag van de leerling, met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheidsbevordering. Ons doel is dat iedere leerling, op elk niveau en in elke groep, zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal ontwikkelt. Zo werken wij samen met ouders om het kind te vormen tot een sociaal, zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch denkend persoon.

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen. Iedere leerling wordt gestimuleerd en gemotiveerd om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, passend bij de eigen mogelijkheden.

De leerlingen doen op deze manier kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor verdere ontwikkeling, als mens in de maatschappij.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Rode Schouw:

 • Open, transparant
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Samen lerend
 • Verantwoordelijk
 • Vooruitstrevend

De Aanloop; inspirerend voor creatieve denkers en doeners!

Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Leerlingen van De Aanloop zijn breed geïnteresseerd en veelzijdig en stappen zelfbewust, nieuwsgierig en vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Aanloop:

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Ondernemend
 • Verantwoordelijk
 • Dynamisch

De Nieuwe Veste; creatief en wereldwijs!

De Nieuwe Veste is een warme en lichte school waar kinderen de ruimte hebben én krijgen om zich leer- en veerkrachtig te ontwikkelen. Wij werken met een enthousiast team en maken gebruik van hun sterke kanten. Het leren beschouwen wij als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het zelfstandig worden van de kinderen, het reflecteren op hun eigen leerproces en het leren samenwerken. Coöperatief leren speelt hierbij een belangrijke rol, net als het samen formuleren van de leerdoelen met de kinderen. Wij werken met Leer- en Veerkracht, dit is een hele schoolbenadering vanuit de positieve psychologie. Het mooie van Leer- en Veerkracht is dat het verweven zit in al onze vakken en dus dagelijks de aandacht heeft. De Nieuwe Veste is Creatief en Wereldwijs, dit komt tot uiting in de drie thema’s die wij per jaar met de kinderen uitwerken. Vanzelfsprekend kunnen wij dit niet alleen en zijn onze ouders hierin een serieuze partner.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Nieuwe Veste:

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Creatief en wereldwijs
 • Welbevinden
 • Ontdekken
 • Samenwerkend leren
 • Bewegen

Algemene School Oost; Natuurlijk, sfeer, samenwerking en resultaat!

‘Natuurlijk’ is een belangrijk onderdeel van onze missie. We onderscheiden ons door bijzondere aandacht te geven aan Natuur en Milieu Educatie. ‘Natuurlijk’ vinden we het dat we ‘samen met ouders werken’, zodat elk kind het beste uit zichzelf kan behalen. Dat doen we door ouders bij allerlei schoolzaken te betrekken en positief te motiveren bij de ontwikkeling van hun eigen kind en onze school. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor het optimale ‘resultaat’.

Onze school wil leerlingen positief denkend, oplossingsgericht en met een gemotiveerde onderzoekende houding sterk maken voor de toekomst. Dit alles in een voor hen en de leerkrachten veilige en sfeervolle omgeving. We stellen hierbij steeds hoge doelen en gaan daarbij uit van de mogelijkheden en kansen van het kind. We houden rekening met individuele verschillen en we proberen de kinderen hun capaciteiten optimaal te laten ontwikkelen en te benutten in een uitdagende en stimulerende schoolomgeving.

Onderlinge tolerantie en respect tussen kinderen, ouders en school vinden wij heel belangrijk. Als algemene school hebben we te maken met verschillende achtergronden van gezinnen wat levensbeschouwing, cultuur en godsdienst betreft. Dat vinden wij zeer waardevol. Elk kind kan zich bij ons thuis voelen. Ons onderwijs draagt bij aan de veerkrachtige ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor Algemene School Oost:

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling, kwaliteit, resultaat
 • Samen sterk
 • Natuurlijk!

Montessorischool; help mij het zelf te doen!

Een visie die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen. Dit als basis om te groeien en leren. Op onze Montessori basisschool benaderen we levensbeschouwing vanuit de kosmische visie. Dit betekent dat we omgaan met alle geloofsovertuigingen als onderdeel van één geheel, waarin we respectvol omgaan met de verschillen.

Wij willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school. Elke leerkracht draagt middels persoonlijke aandacht bij aan het ontwikkelen van de mogelijkheden en talenten van álle kinderen. Het bieden van een uitdagende en optimaal voorbereide leeromgeving is hierbij een voorwaarde. Omdat ieder kind uniek is stemmen wij ons onderwijsaanbod af op aanleg, afkomst, tempo, cultuur, geaardheid en begaafdheid.

We besteden veel aandacht aan de sfeer en de leeromgeving. Via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces (de doorgaande lijn) kunnen de kinderen die kennis en vaardigheden opdoen die zij nodig hebben om een zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal en kritisch denkend mens te worden. Dit leerproces geven wij vorm door onze manier van lesgeven. We geven steun waar dat nodig is en met de voorbereide leeromgeving en de Montessori materialen worden de kinderen uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Zelfstandigheid bevorderen staat daarbij voorop. `Help mij het zelf te doen` is één van de belangrijkste uitgangspunten van Maria Montessori.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Montessorischool:

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Verantwoordelijk
 • Nieuwsgierig
 • Lef

Leren met hoofd, hart & handen!

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, gericht op hoofd, hart en handen. Hoofd, hart en handen staan daarbij voor ontwikkeling van het denken, voelen en willen.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor De Vrijeschool:

 • Open
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
 • Hoofd, hart, handen
 • Denken, willen, voelen
 • Samen